SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Kreditna plačila

 

 

1. Splošna definicija in značilnosti kreditnega plačila

 

Kreditno plačilo je plačilo, ki ga odredi plačnik v breme svojega računa ter ga pošlje v izvršitev svojemu ponudniku plačilnih storitev z namenom prenosa denarnih sredstev prejemniku plačila.
Vrste kreditnih plačil so: čezmejna kreditna plačila in kreditna plačila v državi. Procesirajo se po shemah SEPA z uporabo plačilnega instrumenta UPN.

 

 

2. Kreditno plačilo SEPA

 

Kreditno plačilo SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu s pravili delovanja sheme SEPA za kreditna plačila. Kreditna plačila SEPA so plačilne transakcije v evrih, ki potekajo med uporabniki plačilnih storitev s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev na območju SEPA. Shema SEPA za kreditna plačila (v nadaljevanju: shema SCT) ne omejuje višine zneska plačila, nudi pa možnost omejevanja zneska s strani plačnikovega ponudnika plačilnih storitev.

 

Kreditna plačila SEPA so lahko individualna ali množična:

 • individualno kreditno plačilo je plačilo, ki je izvršeno v določenem znesku v breme plačnikovega plačilnega računa in v dobro plačilnega računa prejemnika plačila
   

 • množično kreditno plačilo je plačilo, ki je izvršeno v breme plačnikovega plačilnega računa v skupnem znesku, za vsak individualno določeni znesek pa je odobrenih več plačilnih računov enega ali več prejemnikov plačila

Znesek plačila je prejemniku plačila vedno odobren v celoti. Stroški, ki jih nosita plačnik in prejemnik plačila, temeljijo na načelu delitve (opcija SHA). O osnovi in višini stroškov se dogovorijo uporabniki s svojimi ponudniki plačilnih storitev. Plačnik in prejemnik plačila poravnata stroške in nadomestila svojih ponudnikov plačilnih storitev individualno in ločeno od plačilne transakcije.

Kreditno plačilo SEPA vsebuje tudi podatek plačnika za prenos informacije o plačilu. Podatki o plačilu se prenašajo v strukturirani ali nestrukturirani obliki. Podatki o plačilu, ki jih plačnik posreduje svojemu ponudniku plačilnih storitev, morajo biti do prejemnika plačila preneseni v celoti in brez sprememb.

V skladu s pravili delovanja sheme SCT mora ponudnik plačilnih storitev plačnika zagotoviti, da je znesek plačilne transakcije odobren na računu ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila v enem bančnem delovnem dnevu.

Ureditev po ZPlaSS je za izvajanje kreditnih plačil v državi strožja in zahteva, da mora biti znesek plačilne transakcije odobren na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev isti dan, ko je plačnikov ponudnik plačilnih storitev prejel plačilni nalog, in sicer v skladu z urnikom poslovanja ponudnika plačilnih storitev.

Več informacij o kreditnih plačilih SEPA najdete v dokumentu Poglavitne značilnosti sheme SEPA za kreditna plačila in v Nacionalnem programu SEPA v Sloveniji.

 

Nazaj na vrh

 

3. Standardi za kreditna plačila

 

Projekt SEPA je uvedel nove dimenzije pri oblikovanju in uporabi standardov z osnovnim ciljem zagotovitve interoperabilnosti plačilnega prometa na področju članic Evropske skupnosti. Obveza uporabe standarda SEPA ISO 20022 xml v medbančnem okolju in priporočena uporaba istega standarda v okolju med uporabnikom in ponudnikom plačilnih storitev je v letu 2007 postavila slovensko bančno skupnost pred dilemo nadaljnje uporabe standarda ZBSxml v različici 1.0. Po natančno opravljeni primerjavi možnosti uporabe ZBSxml in ISO 20022 xml SEPA je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k prilagoditvi standarda ZBSxml zahtevam SEPA. Na javnih spletnih straneh ZBS je bila različica ZBSxml 2.0 dostopna v maju 2008, različica ZBSxml 2.1 v decembru 2008, medtem ko je bila zadnja veljavna različica ZBSxml 2.2 objavljena v januarju 2011.


Za potrebe uporabnikov je izdelan Priročnik za uporabo podatkovnega standarda ZBSxml in ustrezne sheme XML; vsa dokumentacija je javno objavljena in brezplačno dostopna na spletnih straneh ZBS, in sicer v verziji 2.0, 2.1 in 2.2. Sestavni del dokumentacije standarda ZBSxml so tudi Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.


V okviru realizacije projekta SEPA je EU komisija v letu 2010 oblikovala predlog »Uredbe o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v evrih in o spremembi Uredbe 924/2009 plačilnega prometa«, ki je predvideval obvezno uporabo ISO 20022 standarda tudi na ravni komitent – ponudnik plačilnih storitev. Glede na okoliščine se je Združenje bank Slovenije septembra 2011 odločilo podaljšati rok uporabe vseh obstoječih standardov (TKDIS in ZBSXML) za elektronsko izmenjavo podatkov za kreditna plačila med komitentom in ponudnikom plačilnih storitev za čas do uveljavitve navedene Uredbe oz. obvezne uporabe ISO 20022 XML. Skladno z novimi dejstvi je Združenje bank Slovenije priporočilo uporabo standarda ISO 20022 XML kot dolgoročno usmeritev, ki komitentu zagotavlja celovito informacijo pri elektronski izmenjavi podatkov s ponudniki plačilnih storitev.


V slovenskemu prostoru je bila migracija iz obstoječih nacionalnih plačilnih shem v SEPA plačilno shemo za kreditna plačila zaključena konec leta 2011. Z namenom enostavnejše uveljavitve obveznega ISO 20022 standarda tudi na ravni komitent – ponudnik plačilnih storitev, je Združenje bank Slovenije v začetku junija 2012 objavilo priročnik »Standard ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila«.

 

Povezave na gradiva in dokumente

 

 

4. Migracija kreditnih plačil na SEPA

 

Migracija oz. prehod na uporabo shem SEPA poteka v Sloveniji v skladu z Nacionalnim programom SEPA v Sloveniji. 28. 1. 2008 je bila shema uspešno uvedena za čezmejna kreditna plačila, 31. 7. 2009 pa v celoti tudi za plačila znotraj države. 

 

V nadaljevanju sledi kratek pregled migracije ostalih vrst kreditnih plačil na sheme SEPA:

 • Migracija posebne položnice se je začela novembra 2010 z uvedbo novega univerzalnega obrazca - univerzalni plačilni nalog (UPN) in se je zaključila konec leta 2011.
   

 • Migracija trajnih nalogov v shemo SEPA za kreditna plačila je potekala postopoma od 28. 1. 2008 in se je zaključila 1. 9. 2010.
   

 • Migracija direktnih odobritev v shemo SEPA za kreditna plačila se je začela v letu 2010 in se je zaključila konec leta 2011.

 •  Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 3. 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 je določila končni datum migracije kreditnih plačil 1. 2. 2014., Uredba (EU) št. 248, 2014 pa je podaljšalakončni datum na 1. 8. 2014.

Več informacij o migraciji na kreditna plačila SEPA v Sloveniji najdete v dokumentu Nacionalni program SEPA v Sloveniji.

 

Nazaj na vrh

 

5. Plačilni obrazec UPN

 

Kaj je UPN

UPN je univerzalni plačilni nalog - obrazec UPN za domača in čezmejna plačila v evrih, ki je  nadomestil stare papirne obrazce: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec UPN se uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog gotovine in dvig gotovine.

Bistvene spremembe, ki jih je uvedel UPN

 

Plačevanje z obrazcem UPN prinaša pomembne novosti:

 • 1. 11. 2010 je bila v različnih državah območja SEPA uvedena enotna evropska referenca. Pred zapisom evropske reference je treba dodati oznako RF, pred domačo referenco (model in sklic) pa oznako SI. 

 • Odpravljena je bila vrsta posla pri označevanju plačil in uvedena koda namena, ki podrobneje opisuje namen plačila. Povezava na Šifrant kod namenov.
   

 • Izjava je dogovor med izdajateljem obrazca UPN z vrstico OCR - prejemnikom plačila in njegovim ponudnikom plačilnih storitev. Podpisana Izjava zagotavlja plačnikom enake pogoje plačevanja, kot veljalo za posebne položnice.

Informacije za plačnike

 

Izvajanje plačil je poenostavljeno in racionalnejše, saj plačniki za plačilo svojih obveznosti uporabljajo le en obrazec UPN. Plačniki uporabljajo obrazec UPN za domača in čezmejna negotovinska in gotovinska plačila v evrih po pravilih in v območju SEPA ter za polog in dvig gotovine. Obrazec UPN je plačnikom na voljo v papirni obliki, in sicer v papirnicah, knjigarnah in na bančnih okencih ter v elektronski obliki, in sicer v spletnih bankah posameznih bank. Plačniki izpolnjujejo obrazec UPN v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in uporabni UPN. Strnjene informacije za plačnike so na voljo v zgibanki UPN.

 

 

Informacije za izdajatelje

 

Izdajatelji obrazca UPN lahko:

 • izdajajo obrazce UPN z vrstico OCR (zapis vrstice OCR je glede na položnico nespremenjen) in jih predhodno predložijo v brezplačno preverjanje pooblaščenemu podjetju,
   

 • na obrazcu UPN uporabljaljo črtno kodo in logotip izdajatelja,
   

 • za izpis obrazca UPN uporabljajo brezplačni program,
   

 • tiskane obrazce UPN pridobijo tudi od pooblaščenih tiskarjev.

Seznam izdajateljev UPN z vrstico OCR je objavljen na portalu www.upn.si. Zahtevo za preverjanje podatkov v vrstici OCR lahko izvedete na portalu www.upn.si

Informacije za tiskarje

Tiskarji morajo pri tiskanju obrazcev UPN upoštevati tehnična in uporabniška navodila o obrazcu UPN  ter Postopkovnik in cenik za preverjanje skladnosti tiska dokumenta UPN s standardi ter obveznosti tiskarjev.

 

Objavljamo tudi Postopke tiskanja obrazca UPN, izdaje obrazca UPN z vrstico OCR in plačila z obrazcem UPN z vrstico OCR, ki so bili sprejeti septembra 2010.

 

 

V nadaljevanju objavljamo Poslovnik za delo arbitražne komisije za preverjanje skladnosti tiska obrazca UPN s standardi, ki velja od 9. septembra 2010.

 

Povezave na gradiva in dokumente

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

   
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana
, Osveženo: 12.10.16
© ZBS